HASAN ÖREN :GENÇLERİ OYALAMAYIN, BEDELLİYİ ÇIKARALIM

18 Eylül 2014 Perşembe, 12:15

Çeşitli nedenlerle askerlik görevini yapamayanların bedelli askerlikten yararlanmaları konusunda talepleri bir süredir kamuoyunda konuşulmaktadır. Sayın Başbakan da bu konuda olumlu mesajlar vermiştir.

CHP Manisa Milletvekili olarak, Bedelli Askerlik Kanun Teklifimi 11 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sundum. Kanun teklifim ile 28 yaşını doldurmuş olan yükümlüler, 15.000 TL bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Hatta gelir düzeyine göre bedel kademeli olarak düşürülebilir. Asgari ücretli bir vatandaş için bu bedel 5.000 TL olabilir. Eğer bedelli askerlik konusunun gündemden kalkması isteniyorsa bir defaya mahsus olarak yaş şartı 25 veya altına çekilerek daha fazla gencin bu haktan yararlanması sağlanabilir.

Ülkemizde ortalama yaşın ve eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte askere gitme yaşı da yükselmiştir. Bu süre içerisinde evlenip iş kuran, çoluk çocuğa karışan gençler vatani görevlerini hep ertelemek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi bakaya sayısının her yıl arttığı gözlenmektedir. Gençlerimizin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalması gelecek planlarında aksamalara neden olmaktadır.

Bu nedenle bedelli askerlik ülkemiz için ihtiyaç haline gelmiştir. Askerliğini yapamamış, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlar için bedelli askerlik istemek, birileri askerlik yapsın, birileri yapmasın anlayışı değildir. Var olan bir sorunu ortadan kaldırmak için yapılmış bir girişimdir.
Hükümet bu konuyu Meclis gündemine getirdiğinde destek vereceğim belirtmek isterim. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturan bedelli askerlik yasası en kısa zamanda çıkarılmalıdır.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel ordu olacağı uzun zamandır gündemdedir. CHP olarak, barış zamanlarında gereğinden fazla sayıda gencin askere alınmasına gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Cumhuriyet Halk partisi askerlik süresinin kısaltılmasını da gündemine almıştır. Buna göre askerlik süresi önce 9 aya, kısa dönem askerlik süresinin ise 4 aya indirilmesi hedeflenmektedir. Profesyonel orduya geçildiğinde ise uzun dönemler 6 ay, kısa dönem ise 3 ay askerlik süresi olmalıdır.

11 Temmuz 2014 tarihinde vermiş olduğum Kanun Teklifi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla

 

 

                                                                                                Hasan ÖREN

                                                                                          Manisa Milletvekili

 

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 28 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 15.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında def’aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle haklarında verilen askerliğe   elverişli  olmadıklarına   dair    kararlardan    dolayı    askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan istekliler, altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.

Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

 

Bedelli askerlik uygulaması,1987, 1992, 1999 ve 2011 yıllarında olmak üzere daha önce dört kez yapılmıştır.

1999 yılındaki bedelli askerlik uygulaması ise Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinde uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

Ülkemizde ortalama yaşın ve eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte askere gitme yaşı da yükselmiştir. Bu süre içerisinde evlenip iş kuran, çoluk çocuğa karışan gençler vatani görevlerini hep ertelemek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi bakaya sayısının her yıl arttığı gözlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel ordu olacağı uzun zamandır gündemdedir. Bu nedenle barış zamanlarında zaman zaman çıkarılacak bedelli askerlik uygulamalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Gençlerimizin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalması gelecek planlarında aksamalara neden olmaktadır.

Teklifimiz ile 28 yaşını doldurmuş olan yükümlüler, bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Madde ile, 28 yaşından gün almış askerlik yükümlülerinin  bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yapmış sayılmaları sağlanacaktır.

 

Madde 2- Bu madde yürütme maddesidir.

 

Madde 3- Bu madde yürürlük maddesidir.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir