HÜSEYİN TANRIVERDİ NELER YAPMIŞ NELER!

08 Mayıs 2015 Cuma, 10:50

Sözcü Gazetesi AK Parti Manisa milletvekili Hüseyin Tanrıverdi hakkında şok iddialarda bulundu.

 

Hak-İş’­e bağ­lı Hiz­met İş Sen­di­ka­sı­’n­da ye­ni bir skan­dal pat­lak ver­di. Sen­di­ka­’da uzun yıl­lar baş­kan­lık ve 3 dö­nem de AK­P’­de ve­kil­lik ya­pan Hü­se­yin Tan­rı­ver­di­’nin, ken­di­si ve ai­le ya­kın­la­rı­nın özel araç ve mülk­le­ri­nin si­gor­ta be­del­le­ri­ni sen­di­ka­ya ödet­ti­ği id­di­a edil­di. Sen­di­ka­nın şu an­ki Baş­ka­nı Mah­mut As­la­n’­ın da ya­kın­la­rı­nın özel si­gor­ta pa­ra­la­rı­nı iş­çi pa­ra­sıy­la öde­di­ği öne sü­rül­dü.

İd­di­alar, da­ha ön­ce BASS Sen­di­ka­sı­’n­da­ki yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çı­ka­rıp bu sen­di­ka­nın kay­yu­ma dev­ri­ne yol açan Avu­kat Fat­ma Şü­kü­roğ­lu­’nun, Hiz­met İş’­le ça­lı­şan Si­gor­ta Acen­te­si Ah­met Sü­rü­cü adı­na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­sun­da di­le ge­ti­ril­di. Suç du­yu­ru­sun­da şöy­le de­nil­di:

Aİ­LE­Sİ­NİN MAL­LA­RI DA Sİ­GOR­TA­LAN­MIŞ

“Tan­rı­ver­di ve ai­le­ üye­le­ri­nin araç, mal, mülk bil­gi­le­ri sen­di­ka ta­ra­fın­dan acen­te­ye bil­di­ri­le­rek si­gor­ta ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı ve­ril­miş, 2002 yı­lın­dan 2013 yı­lı Ha­zi­ran ayı­na ka­dar si­gor­ta­la­rı yap­tı­rıl­mış, po­li­çe prim be­del­le­ri sen­di­ka ta­ra­fın­dan di­ğer po­li­çe­le­re ait prim­le­rin ara­sın­da Hü­se­yin Tan­rı­ver­di adı zik­re­dil­me­den yi­ne si­gor­ta be­de­li, kas­ko be­de­li vs. açık­la­ma­sı ile mü­vek­ki­li­min ban­ka he­sa­bı­na ak­ta­rıl­mış­tır. Şüp­he­li­ler Fat­ma Tan­rı­ver­di ile Sa­li­ha Tan­rı­ver­di, Hü­se­yin Tan­rı­ver­di­’nin ai­le bi­rey­le­ri­dir.”

ŞİM­Dİ­Kİ BAŞ­KAN DA ÖDE­Tİ­YOR

“Sen­di­ka­nın 2002 yı­lın­dan be­ri ge­nel baş­ka­nı As­la­n’­ın 2002-2013 ara­sın­da­ki tüm şah­si mal ve can si­gor­ta­la­rı sen­di­ka ta­ra­fın­dan mü­vek­ki­li­me yap­tı­rıl­mış, ay­nı şe­kil­de prim­le­ri sen­di­ka ta­ra­fın­dan mü­vek­ki­lim he­sa­bı­na ak­ta­rıl­mış­tır.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.