ÖREN:DERSHANE ÖĞRETMENLERİ DE ATANABİLSİNLER

30 Eylül 2014 Salı, 13:50

CHP Manisa Milletvekili Hasan ÖREN Mecliste verdiği kanun teklifi ile dershane öğretmenlerinin MEB’na öğretmen olarak atanmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Hükümetin dershanelerin kapatılması kararı almasının ardından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa eklenen bir madde ile dershane öğretmenlerinin, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın öğretmen kadrolarına atanmalarının yolunun açıldığını belirten Hasan ÖREN,başvuru ve atanma koşulları nedeniyle birçok öğretmenin mağdur olacağını söyledi.

Hasan ÖREN yaptığı açıklamada;Kanuna göre; dershane öğretmenlerinin atanabilmeleri için “sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olması” şartı getirilmiştir. Kanunda geçen 6 yıllık sürenin, sigortalılık süresi mi, yoksa yatırılmış olan prim gün sayısı mı olduğu anlaşılmadığından bir belirsizlik söz konusudur. Çünkü 6 yıl görev yapan bir öğretmenin sigorta primleri tam olarak yatırıldığında prim ödeme gün sayısı 2160 olmaktadır. Bilindiği üzere dershane öğretmenlerinin sigorta primleri genellikle eğitim-öğretim dönemi esas alınarak 10 ay veya daha az yatırılmaktadır.

Uygulama hayata geçtiğinde;

01.01.2014 tarihi itibariyle, 6 yıl sigortalılık süresi şartını doldurduğu halde, prim gün sayısı şartını dolduramayanlar öğretmen olarak atanamayacaklardır,

2015 yılında bir defaya mahsus yapılacak atamalarda, atanamayan dershane öğretmenlerinin bir daha öğretmen olmalarının yolu kapatılmış olacaktır,

Sözlü sınavlar her zaman torpil, kayırma ve kadrolaşmaya açık olduğundan birçok öğretmenin hakkı yenecek endişesi vardır,

Yıllarca dershanelerde çalışmış öğretmenler, hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamayacaklardır, dedi.

Hasan Ören’in TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifi ile;

1/6/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl ve prim ödeme gün sayısı 1440 ve üzerinde olanların öğretmen olarak atanmaları,

Bir defa olan başvuru sayısının ikiye çıkarılarak 2015 ve 2016 yıllarında dershane öğretmenlerinden atama yapılması,

Sözlü sınav yerine, yazılı sınav yapılması,

Ataması yapılan öğretmenlerin ayrıldıkları dershanelerden kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez hükmü kaldırılarak, hakettikleri kıdem tazminatlarının almaları sağlanacaktır.

 

KANUNDA EKLENEN VE ÇIKARILAN BÖLÜMLER

EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/12 md.)

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan,bu iş yerlerinde çalışma süresi 1/6/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl ve prim ödeme gün sayısı 1440 ve üzerinde olanlar,14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 ve 1/7/2016-1/8/2016tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü yazılı sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.

 

KANUN TEKLİFİ METNİ

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla

 

                                                                                    Hasan ÖREN

                                                                                          Manisa Milletvekili

 

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1- 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1inci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerlerinde çalışma süresi 1/6/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl ve prim ödeme gün sayısı 1440 ve üzerinde olanlar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 ve 1/7/2016-1/8/2016 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.

Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Hükümetin dershanelerin kapatılması kararı almasının ardından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa eklenen bir madde ile dershane öğretmenlerinin,Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın öğretmenkadrolarına atanmalarının yolu açılmıştır.

Kanuna göre; “Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olması” şartı getirilmiştir. Atamaların sadece 2015 yılında bir defaya mahsus ve sözlü sınavla yapılması da hüküm altına alınmıştır.

Kanunda geçen 6 yıllık sürenin, sigortalılık süresi mi, yoksa yatırılmış olan prim gün sayısı mı olduğu anlaşılmadığından bir belirsizlik söz konusudur. Çünkü 6 yıl görev yapan bir öğretmenin sigorta primleri tam olarak yatırıldığında prim ödeme gün sayısı 2160 olmaktadır. Bilindiği üzere dershane öğretmenlerinin sigorta primleri genellikle eğitim-öğretim dönemi esas alınarak 10 ay veya daha az yatırılmaktadır.

Uygulama hayata geçtiğinde, 01.01.2014 tarihi itibariyle, 6 yıl sigortalılık süresi şartını doldurduğu halde, prim gün sayısı şartını dolduramayan öğretmenler mağdur olacaklardır.

Kanun teklifi bu belirsizliği ortadan kaldırarak, altı yıl ve daha fazla süreyle dershanelerde çalışan fakat pirim ödeme gün sayıları eksik olan öğretmenlerin de atanmalarına olanak sağlayacaktır.

Bir defaya mahsus yapılacak atamalarda, atanamayan dershane öğretmenlerinin bir daha öğretmen olmalarının yolu kapatılmış olacağından, kanun teklifi ile 2015 ve 2016 yıllarında iki defa atama yapılacaktır.

Ayrıca, dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmasında yapılacak olan sözlü sınav siyasi müdahaleye açık olduğundan ve AKP Hükümeti döneminde yapılan sözlü sınavlarda bilgi, beceri ve yetenek göz ardı edilerek sadece siyasi referanslar esas alındığından birçok adayın hakkı yenmiştir. Merkezi yazılı bir sınav yapılması atamalardaki bu şaibeleri ortadan kaldıracaktır.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.