MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

11 Nisan 2014 Cuma, 16:06

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte ilçe ve beldelerden belediyeye devredilmesi gereken taşınır-taşınmaz mallar ile borçlar hakkındaki usulsüzlüklere yönelik basın açıklaması yaptı. İlçe, belde ve köylerden Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan borcun 11.04.2014 tarihi itibariyle toplam 260 Milyon TL olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Büyükşehre bu kadar borç yüklenmişken ve daha da artması beklenirken, ayrıca Manisa Belediyesi’ne her ay İller Bankası’ndan gelen 7-8 Milyon TL’lik para bugün 5 Milyon TL’ye düşmüştür. Bin personelin bünyemize katılacak olması bir yana taşınır-taşınmaz mallardaki dengesiz dağılımlara yönelik de itirazlarımızı yapacağız. Tüm bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Encümen Salonu’nda düzenlediği basın açıklamasıyla 6.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ile Manisa Belediyesi’nin sınırlarının mülki idare sınırı olarak değiştirilerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştürülmesinin ardından devrinin gerçekleştirilmesi gereken taşınır-taşınmaz mallar ile borçlar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Söz konusu kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idaresi, mahalli idare birlikleri, belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesinin öngörüldüğünü belirten Başkan Ergün şöyle konuştu, “Söz konusu kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere Manisa Valiliği’nin 07.12.2012 tarih ve 10705 sayılı Olur’u ile Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulmuştur. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun bu dağıtım işlemlerini yürütürken; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile öngörülen görev, yetki ve sorumluluk dağılımını esas alması gerekmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, devredilecek malvarlığı, hak, alacak ve borçların birbirine paralel olarak devredilmesi, devredilen görev ve hizmetlere ve yatırımlara ilişkin borçlar haricindeki borçların ve personelin devrinin yapılmaması gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda, kapatılan belediyelerin mal varlığı, hak ve alacaklarının dengeli bir şekilde paylaştırılması, ilçe belediyelerinin sadece büyükşehir belediyelerine devredilecek hizmetleri ve görevleri ile ilgili haklar, borçlar ve personelinin büyükşehir belediyesine devredilmesi gerekmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz inceleme komisyonu, Valilik Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun dağıtım cetvelleri üzerinde yaptığı ve devam eden incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun göndermiş olduğu dağıtım listelerinde gerek kapatılan belediyeler, gerek il özel idaresi ve ilçe belediyelerinden toplam 429 memur, 557 işçi olmak üzere toplam 986 personelin büyükşehir belediyesine devrinin yapıldığı, mevcut personel ile birlikte toplam personel sayısının 1358 personele ulaştığı, halen de listede yer almadığı halde gönderilen personellerin olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu personel listelerindeki özlük haklarına ilişkin bilgilerin çelişkili olması, HİTAP bilgileri ile listedeki bilgilerin ve dosyası gelenlerin

dosyalarındaki bilgilerinin mutabık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ise devredilen personelin maaş ve ücretlerinin sağlıklı hesaplanmasını engellemektedir. Tespit çalışmalarımız devam etmekte olup, tüm verilere sağlıklı erişim sağlandığında gerekli işlemler yürütülecektir. Bunun yanında, devri yapılan personelde de tutarsızlıklar mevcuttur. Kapanan özel idare ve belde belediyelerinin personeli dengeli dağıtılmadığı gibi, tüzel kişiliği bitmeyen ilçelerdeki personelden de devredilmemesi gerekenlerin de belediyemize devredildiği görülmüştür. Şöyle ki; ilçe belediyelerinin 30 Mart tarihine kadar yürüttükleri ve bu tarihten sonra büyükşehir belediyesi tarafından yürütülecek olan su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personelin büyükşehir belediyemize devredilmesi gerekirken; birçok ilçe belediyesinin bu hizmetler dışında bulunan ve büyükşehir belediyesi ile bağlantısı olmayan birimlerdeki personelinde büyükşehir belediyesine devredildiği tespit edilmiştir. Bu durum açık bir şekilde 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 8 inci fıkrasına aykırıdır. Benzer adaletsiz dağılım, malvarlıklarının dağıtımında da söz konusudur. Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler ışığında, kapanan belediyelerin malvarlığının da dengeli dağıtılması gerekirken bu da söz konusu olamamıştır. Kapanan belediyelerin ve il özel idaresinin büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili malvarlıklarının büyükşehir belediyesine devredilmesi gerekirken bu hassasiyete dikkat edilmemiştir. Büyükşehir Belediyesi tüm il geneline hizmet üreteceğinden, ilin ilçelerinin tamamında ve bazı kilit noktalarda hizmet birimlerinin oluşturulması kaçınılmazdır. Bunlar, itfaiye merkezleri, tahsilat ofisleri, su arıza şantiyeleri, yol şantiyeleri vs şeklinde çoğaltılabilir. Bu hizmet birimlerini oluşturabilmek için, büyükşehir belediyesinin gayrimenkullere ihtiyacı bulunmaktadır. Manisa genelinde kapanan toplam 65 belde belediyesi bulunmasına rağmen bir belediye hizmet binası dahi büyükşehir belediyesine devredilmemiş, buna karşılık küçük bir ilçe belediyesine onun üzerinde belde belediyesi hizmet binası devredilebilmiştir”

Büyükşehre 150 Milyon TL Borç Devredildi

Benzer bir dengesizliklerin ilçe ve beldelerden devredilen borçların dağılımında da söz konusu olduğunun altını çizen Başkan Ergün, “Borçların ve bu borçların kaynağını oluşturan malvarlıklarının dengeli olmasının yanında, ilçe belediyelerinden devredilecek borçların sadece büyükşehrin görevine giren konularla ilgili olarak tesisleriyle birlikte devredilmesi gerekirken, ilçe belediyelerinin bir çoğunun belediye genel borçları da dahil edilerek büyükşehir belediyesine devri yapılmıştır. Bunun yanında, kapanan belde belediyelerinin malvarlıklarının tamamına yakını ilçe belediyelerine devredilirken, borçlarının tamamı hiçbir ayrıma tabi tutulmadan büyükşehir belediyesine devredilmiştir. Burada, komisyon büyükşehir belediyesinin görev alanına giren malvarlıklarını ve yatırımları ve bunlara ilişkin borçları sadece büyükşehire devretmesi gerekirken bu yapılmamıştır. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesine devredilen toplam borç 150.275.431,46.-TL’dir. Bu borcun, 3.262.594,41-TL’si köylerden, 13.862.228,80.-TL’si belde belediyelerinden, 133.150.607,25.-TL si ise ilçe belediyelerinden devredilmiştir” dedi.

Borçlar İncelenmeden Büyükşehre Devredilmiş

Devirlere yönelik bir örnek veren Başkan Ergün, “Belediyemiz bünyesinde oluşturulan komisyon yaptığı incelemede bir ilçe belediyemizden devredilen yaklaşık 18 Milyon TL borcun yaklaşık 13 Milyon Türk Lirası büyükşehir belediyesine ait görev ve hizmetlere ilişkin

borç olarak tespit edilmiştir. Geri kalan miktarın ise büyükşehir belediyesine devri söz konusu değildir. Aynı kıyası, devredilen toplam borca kıyasladığımızda ortaya çıkan sonuç korkunç olacaktır. Buradan çıkan sonuç, ayırım yapılmadan tüm borçların büyükşehre devredilmesi eğilimine girilmiş olduğudur” diye konuştu.

Taşıtlar ve İş Makinelerinde de Yanlışlık Var

Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun taşıtlar ve iş makineleri ile ilgili olarak aldığı kararlara yönelik de bilgi veren Başkan Ergün, “Manisa il düzeyinde genel yetkili ve en önemli yatırımcı kuruluşun Manisa Büyükşehir Belediyesi olduğunda şüphe yoktur. Bu çerçeveden baktığımızda, yukarıda konu ettiğimiz hususlarda olduğu gibi iş makinesi, araç gereç ve taşıtların da dengeli dağıtılması esas alınmalıydı. Ancak aşağıda zikredeceğim rakamlar bunun da sağlanamadığını ortaya koymaktadır; YİKOB yani Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birliği’nin toplam 39 hizmet otosu devredildi. Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 544 araç ve iş makinesinin 105 tanesinin model ve yılının bilinmiyor. Bunların 186 tanesi 2000 yılından daha eski modelde olduğu, bunların 173 adedinin faal olmadığı incelemelerimizden anlaşılmıştır. Yani ne kadar hurda, işe yaramayan araç varsa büyükşehre, işe yarayan yeni araçlar da ya İl Özel İdaresi’ne YİKOB’a ya da ilçe belediyelerine verilmiş. Mesela Saruhanlı’nın Halitpaşa Beldesi’ndeki 5 aracın 4’ü ulaşım müdürlüğüne intikal edilmesi gerekirken 4’ü Saruhanlı Belediyesi’ne verilmiştir. Tabii ki bunlar komisyon incelemelerimizde ortaya çıkıyor. Hak neyse onlar yapılacak. Bu tür yanlışlar düzeltilecek”

Manisa’nın Su Depoları Bile İlçeye Verilmiş

Kamu taşınmaz malları noktasında da hem merkezde hem de ilçelerde yanlış bir dağılımın söz konusu olduğunu belirten Başkan Ergün, “Listeye baktığımda işin komik tarafı ortaya çıkıyor. MASKİ bünyesinde oluşturulacak olan Su Kanal İdaresi Daire Başkanlığı’na verilmesi gereken su depoları ve Manisa’nın tüm sularını basan, sondaj pompaları olan yani kaynağın olduğu Akpınar Tesisleri, suyun kaynadığı yer olan Ilıca Tesisleri gibi tesisler dahi ilçe belediyelerine bırakılmış. Ulu Cami çevresinde yaptığımız tüm kamulaştırmalar ilçe belediyesine bırakılmış. Bunlarla ilgili itirazlarımız şuan komisyon tarafından hazırlanmaktadır. İstanbul’da Kocaeli gibi illerdeki kreşlerin konumlarının aksine bizim yaptığımız çocuk kültür sanat merkezleri ve kreşlerimiz bile ilçe belediyelerine bırakılmış. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bunun gibi ilçelerde de pek çok yanlışlık söz konusu. Mesele bir Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Saruhanlı halkına yaptığı hitabı biliyoruz. Büyükşehre bırakılması gereken 600 dönüme yakın tarla Saruhanlı’ya bırakılmış. Seçim propagandası olarak da kullanılarak ‘bunu ben sağladım’ şeklinde söylemleri tabii ki duyduk. Bu konuda bilgi edindik. Sonuçta hak yerini bulacak”

Kaderimizde Borç Ödemek Varmış

Manisa Belediyesi’nin büyükşehir olmadan önce İller Bankası’ndan gelen payının 7-8 Milyon TL’yi bulduğunu fakat bugün gelen rakamın 5 Milyon TL olmasının ve ilçe-beldelerden aktarılan borç yükünün şokunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ergün, 2009 yılında belediyeyi 65 Milyon TL ile devraldıklarını hatırlatarak, “Esas sürprizi bugün öğrendik. Herşey net oturmuş değil ama ‘keşke büyükşehir olmasaymışız’ diyeceğimiz bir noktaya geldik. Manisa Belediyesi olarak her ay İller Bankası’ndan yaklaşık 8-9 Milyon TL para alırken, bugün büyükşehir bütçesi beklerken 5 Milyon TL’lik para geldi. Hem bin kişi

personel gelecek hem de 170 Milyon TL’ye yakın borç gelecek; bir de İller Bankası payı 5 Milyon TL’ye düşecek. Ben bunun cevabını bugün veremeyeceğim. İnşallah en yakın süre içerisinde bu konular netleşecek. Ankara nezninde çalışmalar, girişimler yapılıyor yapılmasına ama şuan bilgisayarları bozuk olduğundan bilgi veremeyecekleri şeklinde bize dönüşler oluyor. Yani bu konuyu izah edemiyorlar, açıklamaları yok. Hangi belediyenin hangi borcudur, hangi iş için yapılmıştır şeklinde taleplerimiz var. Maalesef henüz bilgi verilmiyor. BU konuyu hep beraber izleyip göreceğiz. Kaldı ki bugün gelen 5 Milyon TL mevcut personelin maaşına yetmiyor; değil ki bize gelen bin personelin durumu nasıl karşılanır bilemiyoruz. Hep beraber bugünleri yaşayacağız. Ama inanıyorum ki bu sıkıntılı günleri de aşacağız. Ne diyelim kaderimizde borç ödemek varmış. Yaptığımız tespitlerde eksiklikler ve yanlışlıklar var. Gerçekten de yangından mal kaçırma durumları söz konusu. Bu da üzüntü verici ama inşallah düzelecektir.

Yanlışlıkları Manisa Halkının Takdirine Bırakıyorum

Sorulan soru üzerine yapılanların siyasi olup olmadığına, büyükşehri işlevsizleştirme olup olmadığına yönelik konuşan Başkan Ergün, “Elbette bunu Manisalı halkımızın, vatandaşın takdirine bırakıyorum. Açıkladığım konularda bir eksiklikler, yanlışlık var. Sonuçta borçların tamamı büyükşehre yıkılırken, bunların daha iyi irdelenmesi gerekiyordu. Mesela belde belediyelerin TEDAŞ borcunun hangi tahahhkuktan büyükşehre geleceği ya da gelmesi gerekmeyenlerin ayrılarak büyükşehre intikali gerekiyordu. Ne kadar doğru bilemiyorum ama İl Özel İdare’ye 34 Milyon TL’nin aktarıldığını öğrendik. Bu parayla beldelerin elektrik borçları ödenebilirdi diye düşünüyorum” diye konuştu.

Büyükşehre İlçelerin Borç Yükü

Büyükşehre aktarılan ilçe ve belde borçlarına yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Ergün, ilçelerin borçlarına yönelik de bilgi verdi. Başkan Ergün, “Kula’nın 22 Milyon TL’ye yakın borcu var. Hangi bütçeyle bu kredi sağlanmış? Soma’nın İller Bankası’na ve TEDAŞ borcu olarak 25 Milyon TL’nin üzerinde borcu var. Turgutlu’nun 10 Milyon TL’nin üzerinde borcu var. Selendi’de bir lira borç yok. Demirci’nin 200 Bin TL gibi cüzi bir borcu var. Alaşehir’in de 7 Milyon TL borcu var. Gölmarmara’nın 14 Milyon TL, Kırkağaç’ın 18 Milyon TL, Kula’nın 18 Milyon TL’nin üzerinde, Salihli’nin 24 Milyon TL’lik borcu var. Sarıgöl’ün ise 123 Bin TL gibi bir borcu söz konusudur” diye konuştu. Başkan Ergün gazetecilerin söz konusu aktarmalarla ilgili ‘adaletli midir?’ şeklindeki sorusunu şu şekilde cevapladı, “Bunların Adaletli olup olmadığı ortadadır. İfade etmek istediğim sadece yanlışlıkların düzeltilmesi gerektiğidir. Yangından mal kaçırır gibi borç yükü yıkmak doğru değildir. Şimdi soruyorum; bu kadar beldenin yıllarca aylarca elektrik borcu görülmedi mi? Seçim haftasında muhtarlara Ankara’dan 5 Milyon TL’yi dağıtılmadı mı? “Al bu parayı köyüne destek yap’ diye dağıtılan paraları biliyoruz biz. Bu paralar veriliyor da köylerin borçların borçları neden ödenmedi? diye konuştu.

Valilikten Aylarca İstediğimiz Liste Seçimin Ertesi Günü Geldi

Aylarca sürdürdükleri büyükşehir çalışmaları kapsamında Manisa Valiliği’nden istenilen taşınır-taşınmaz malların ve personel listesinin Yerel Seçim’in ertesi günü Manisa Belediyesi’ne intikal ettirildiğini belirten Başkan Ergün, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde tek tek parsel numaralarıyla, yerlerin tespitleri yapıldı. Hafta başında bu çalışmaları Valiliğe ilettik. Valilik her gün inceliyoruz, cevap vereceğiz şeklinde geri dönüş yapmaktadır.

Cevabını alamıyoruz. Uzlaşı noktasında olunması gerektiğine düşünüyorum. Kanunlar çerçevesinde verilmesi gerekenlerin verilmesi gerekmektedir. İki günlük seçim sürecinde bir listeyi bize gönderdiler. Gerekli düzeltmeleri ve çalışmaları yaptık. Ayrıca Ben Haziran ayından bu yana pek çok yerde serzenişte bulundum. Vali Bey’e de defalarca ifade ettim. Her toplantıda her platformda taşınır-taşınmaz malların, borçların, personelin listesini istedim. Sayın Valim ‘bakın zaman yaklaşıyor, lütfen bu listeyi bize gönderin’ diye rica ettim. ‘Çalışılıyor, daha bize gelmedi, toplanacak sonra size vereceğim’ dendi. Ne zaman geldi? Seçimin ertesi günü Pazartesi günü geldi. Bizden de toplantı için bir kişi istediler. Sahada çalıştığımız için Funda Solak Hanım’ı gönderdim. Tek bir kişinin tüm bu listeyi takip etmesi elbette kolay değildir” dedi.

Usül ve Esaslar Neyse Aynen Uygulanacak

Tüm listelerin komisyon tarafından dikkatle incelendiğini ve usulüne göre itirazların yapıldığını belirten Başkan Ergün, personel kadrolarındaki yanlışlıkların da düzeltileceğini söyledi. Başkan Ergün, “İlçe ve beldelerdeki personelin 6360 sayılı yasanın çıktığı günden önceki özlük hakları önemlidir, geçerlidir. O günün şartlarında itfaiyede çalışıyorsa, su kanal idaresinde çalışıyorsa başımızın üzerindedir. Fakat başka müdürlükte çalışır görünüp başka müdürlükte çalışıyorsa ki ‘bu da gitsin büyükşehre planıyla yapılmıştır’ şimdi bunların hepsi geri gidecek. Usül neyse o gerçekleşecektir” dedi.

Manisa’nın İmar Planları Olmazsa Olmazlardandır

Gazetecilerin sorusu üzerine revizyon imar planlarının yapılıp yapılmayacağına yönelik sorularını cevaplayan Başkan Ergün, “Elbette Manisa’nın genel imar planının yapılması olmazsa olmazlardan birisidir. Ben 3 yıl önce yaptığımız ve meclisten geçmeyen planlara yönelik ‘Manisa 3-5 yıl kaybedecek’ demiştim. Gerçekten de kaybetti. Şimdi önce tüm Manisa’nın il bütününde 25 binlik planları yapılacak. Alt belediyeler de 5 binlik ve binlik planlarını yapacaklar. İhalelerini, çizimlerini yapıp meclisten geçecek; büyükşehir meclisine getirecekler. Yaklaşık 2 seneyi alacaktır bu çalışmalar. İnşallah 2 senede bu işi bitiririz. Eğer yaptığımız imar planı geçmiş olsaydı, şuanda arsalarda konut üretimi başlama noktasına gelecekti. Ama biz ‘gelin dedik bir araya gelelim, eksiğimiz varda düzeltelim, Cengiz Ergün yaptı olmasın’ dedik. Ama olmadı. İnşallah bunlar da geçecektir” dedi.

Manisa’ya Hizmet Noktasında El Ele Verilecektir

Son olarak ilk Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nın 14 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ergün, gazetecilerin mecliste uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağına yönelik sorusuna yönelik olarak şöyle konuştu, “Manisa’ya yapılacak hizmetlerden kimse kaçamaz. Hangi hizmete kim hayır diyebilir. Örneğin büyükşehir belediye hizmet binasının acil olarak yapılması gerekiyor. Buna kim hayır diyecek? Hizmet için herkes bir araya gelecek. Çok fazla olumsuz düşünmek istemiyorum. Tüm kararların oy birliği ile geçeceği kanaatindeyim. Önümüzü görelim. Bu yılın sonuna kadar kadroların oturması gerçekleşir. Tüm ilçelerdeki büyükşehir hizmet binalarının tespit edilmesi gerçekleşir. Bu netleşmeler sürerken bir yandan 2015’in planlamaları yapılacak. Şuan devam eden yatırımlarımızı bitirmek istiyoruz. Bütçenin şokunu yaşarken, önümüzü görmek istiyoruz”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.